top of page

סקרי עצים

את סקרי העצים אני מבצעת בעצמי על פי הנחיות פקיד יערות ראשי במשרד החקלאות בהתאם לתיקון 89 לחוק התכנון והבנייה.

התהליך מורכב ממספר שלבים:

|1|

תוכנית מדידה

קבלת תוכנית מדידה מעודכנת ממודד מוסמך של האתר (AutoCAD) ובה סימון של העצים.

|4|

הגשת מסמכים

הוצאת דו"ח מפורט הכולל סימון העצים על רקע תוכנית המדידה בהתאם ליעוד שלהם.טבלאות מפורטות הכוללות את כל המדדים הנידרשים  וכן שווי פיצוי נופי לכל עץ ועץ.הכנת מפרט שימור,העתקה ועקירה בהתאם.

|2|

תכנית אדריכל

קבלת תוכנית מהאדריכל (AutoCAD) ובה סימון גבולות הבינוי והפיתוח החדשים.

|5|

הוצאת דו"ח מפורט

הגשת כל המסמכים הנידרשים לאישור פקיד יערות עירוני או לקק"ל .

|3|

ביקור באתר

ביקור באתר וסקירת העצים הכולל צילום העצים, זיהוי מין העצים,מצבם הפיסיולוגי,גילם,חשיבותם האקולוגית ,אפשרות שימורם,העתקתם או עקירתם,וכד'.

|6|

ליווי פרויקט

ליווי עבודות השימור,ההעתקה והעקירה בהתאם למפרט העבודות.

bottom of page